Khóa cút chia nước đầu vào:

- Chia đường nước cấp đầu vào giữa các thiết bị để lấy 1 nhánh vào máy lọc nước

- Đóng ngắt nguồn nước cấp vào máy khi cần để thay thế, sửa chữa